کتابکده مهر با همکاری ناشرین معتبر کشور از خرداد ماه ۹۵  اقدام به چاپ و انتشار کتابهای رنگ آمیزی بزرگسالان نموده است

هدف اصلی کتابکده مهر در این راستا چاپ و انتشار کتابهایی است که همراستا و همسو با هویت فرهنگی کشور عزیزمان ایران است .

با توجه به غنای فرهنگی کشورمان و وجود طرح های اسلیمی و ماندالا«که در صفحات دیگر وبسایت به توضیح کامل این واژه خواهیم پرداخت» هنر دوستان ایرنی بیشتر راغبند طرحهای با درونمایه ایرانی را به چالش رنگ درکشند لذا با همکاری و مشارکت همه شما عزیزان سعی در بسط و گسترش این شبه هنر نویافته با درونمایه ایرانی هستیم

 خدمات و محصولات اصلی کتابکده مهر عبارتند از انواع کتاب و تخته شاسی و کارت های رنگ آمیزی بزرگسالان و ابزار و تحریر مورد نیاز

 

 

صاحب امتیاز : فرهاد ریحانی